Kynologický klub Olomouc-Neředín

Stránky přesunuty

Vážení návštěvníci, stránky byly přesunuty, nyní budete přesměrováni. Pokud Váš prohlížeč nepodporuje automatické přesměrování klikněte prosím na následující odkaz Kynologický klub Olomouc-Neředín

Kalendář

Statistika

Novinky v kynologii

INFO ČKS 1/2009

ZÁVĚRY ZE ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH VÝKONU I. TŘÍDY 2009

 

Poslušnost NZŘ

·      Přivolání u ZM a ZVV 1 provedení.

·      Volno by se mělo promítnout do hodnocení. Rozhodčí by se měl snažit navodit takovou situaci, aby pes od psovoda odběhl. (změna směru chůze, náznak hození). Volno se vždy provádí za pohybu psovoda, i když pes předsedá. Při předsedání se psovod natáčí čelem ke psu.

·      Přivolání ZVV2 - pes z vysílání nepřijde ani na třetí povel - nula za přivolání, body za vysílání se započítávají.

·      Přivolání ZVV3 - pes z vysílání nepřijde na třetí povel - nula za přivolání, body za vysílání se započítávají, stane-li se tak u 1. vysílačky - 2. už se neprovádí a je anulovaná i s přivoláním.

 

Odložení za pochodu

·      Pes má během chůze sledovat psovoda stejně jako u ovladatelnosti. Z tohoto důvodu u ZVV1 je třeba odpoutat psa na začátku cviku, ne během chůze. Povel k zaujetí polohy dává psovod na pokyn rozhodčího po 10-ti krocích. Psovod se nesmí zastavovat ani ohlížet. Zastavuje se asi po 30-ti krocích - požadovat rychlost a přesnost k zaujetí poloh. POZOR ZMĚNA - zaujetí jiné polohy znamená ztrátu 5-ti bodů + další nedostatky se musí promítnout do hodnocení.

 

Štěkání

·      POZOR ZMĚNA - požadovat, aby pes nejméně 3x výrazně zaštěkal, změna polohy nevede k anulaci, ale ke ztrátě až 5-ti bodů.

 

Aport

·      Požadovat rychlé a radostné provedení s těsným předsednutím, ne 1 krok. Strana 24 odst. 12 zkušebního řádu. U NZŘ při aportu skokem a šplhem se vzdálenost psovoda a psa od překážky nestanovuje, ponechává se na úvaze psovoda. Oběhnutí překážky směrem pro aport - hodnocení max. nedostatečně, oběhnutí překážky směrem zpět - anuluje cvik.

 

Skok vysoký a skok šplhem

·      Platí ustanovení jako u aportu skokem a šplhem - vzdálenost od překážky se ponechává na úvaze psovoda. POZOR ZMĚNA Skok tam nebo zpět neproveden, v jednom směru bez závad - ztráta 5-ti bodů.

 

Kladina a žebřík

·      Před začátkem cviku stojí psovod v libovolné vzdálenosti před patou náběhového prkna nebo žebříku. Fyzická pomoc a seskok před sestupem anuluje cvik. U ZVV3 pes přejde kladinu tam a při cestě zpět spadne z prkna před sestupem - náleží mu až 5 bodů.

 


Vysílání

·      Vychýlení ze směru o více jak 45 st. - nula za cvik. Nedoběhne-li pes do poloviny předepsané vzdálenosti - v takovém případě nelze hodnotit ani přivolání.

 

IPO odložení s přivoláním


·      Pes nepřijde na přivolání ani na třetí povel - nula za cvik

 

IPO vysílání

·      Nepřekoná-li pes 2 třetiny vzdálenosti, nebo se odchýlí ze směru o více než 30 st. - nula za cvik.

 

 

DISKVALIFIKACE NA POSLUŠNOSTI U NZŘ A IPO

·        pes se dostane z vlivu psovoda a nepřijde ani po třetím povelu - celková

·        jestliže se pes v průběhu zkoušky chová k cizí osobě bázlivě nebo je agresivní, útočný – celková

·        potrestání psa psovodem vede k okamžité celkové diskvalifikaci

·        neslušné nebo vulgární výrazy psovoda, jak na adresu psa, tak pomocníků a rozhodčího – celková

·        jestliže pes projevuje známky zranění, rozhodčí má právo poslušnost ukončit i proti mínění psovoda

·        pes ani po třech povelech nepustí aport a nebo pustí po použití fyzického působení – diskvalifikace odd. B

·        psovod má u sebe nedovolené motivační pomůcky - diskvalifikace odd. B

·        zatahání za ucho nebo jakékoliv fyzické upozornění psa kvůli pozornosti po jednom napomenutí může vést k diskvalif. odd. B

 

ANULACE CVIKU NZŘ + IPO

·        podání aportu psovi do tlamy před provedením cviku

·        překonání překážek - psovod před provedením poklepe na překážku

·        při odložení za pochodu psovod výrazně pomůže psovi zaujmout předepsanou polohu

·        při donesení aportu ho pes pustí a už nezvedne a psovod musí opustit své stanoviště, aby aport sám sebral (neplatí u ZZO)

·        výrazné opuštění místa při donesení aportu

·        anulace cviku může být kdekoliv, kde pomoc psovoda je taková, že bez té pomoci by pes nebyl schopen cvik provést ( pozor na rozdíl část cviku a cviku jako celek)

 

OBRANA NZŘ

Odhalení pomocníka:

·      průzkum terénu: pokud se stane že pes figuranta nenajde a nebo od něho odejde více než 10 kroků je obrana ukončena diskvalifikací oddílu „C“. Pokud psovod přejde figuranta o více než 10 kroků-je diskvalifikován v oddílu „C“

·      vyštěkání: pokud pes pouze vystavuje (pokračuje ), započítávají se mu pouze body za průzkum.

·      Přepady: boje končí vždy minimálně 5 kroků od psovoda. Psovod stojí vždy na místě. Ke psu jde až na povel rozhodčího.

·      Hlídání pomocníka/ů : pes musí provést zákrok do 10 kroků, druhého do 20 kroků. Samostatné pouštění se vyžaduje do 5-ti vteřin po zákroku. Nepustí-li, je cvik ukončen anulací. Pokud nepustí ani na 1 povel po příchodu psovoda do těsnéblízkosti psa, je ukončen celkovou diskvalifikací..

·      Pouštění: u cviků u kterých je pouštění povoleno má psovod možnost použít povel 3x z minimální vzdálenosti 5 kroků. Pokud pes nepustí, je cvik anulován. Pokud nepustí ani na další povel v těsné blízkosti psa, následuje celková diskvalifikace.

·      Zákusy: vyžaduje se razance, plnost zákusu, bojovnost a ovladatelnost. Po puštění a hlídání i výrazná koncentrace na figuranta.

·      Vyhledání: vyžaduje se: rychlost, těsnost, prověřování zástěn, nabíhání na psovoda a ovladatelnost.

·      V přírodním terénu dbáme na pokrytí prohledávaného prostoru.

·      Dohlídání: ve všech částech oddílu „C“, kdy pes je v těsné blízkosti figuranta (vyštěkání ,prohlídky,výslechy a po puštění musí být plně koncentrovaný k figurantovi.Toto rovněž platí i u doprovodů. Pokud pes po puštění odejde od figuranta do 5- ti kroků je cvik hodnocen známkou uspokojivou.Pokud se vzdálí více než 5 kroků je hodnocen „nedostatečně“, a pokud překročí hranici 10 kroků je oddíl „C“ ukončen diskvalifikací.

 

OBRANA IPO/SCHH-VPG

1. Vyhledání

·      Psovod nastupuje do prostoru, který je určen pro vyhledání pomocníka s volným psem (platí pro všechny stupně). Vždy se postaví do základního postoje a ve směru osy postupu. Teprve na pokyn rozhodčího psa nasměruje a provádí cvik „vyhledání“.

·      Požadavky: rychlost, chtivost, těsnost bez oblouků a to jak při nabíhání tak i vybíhání. Pes musí zástěny prověřit. Povel určený pro návrat spojený se jménem je možný až po oběhnutí zástěny. Při návratu pes musí nabíhat na psovoda. Povel určený k dalšímu směru musí přijít dříve než pes přeběhne osu postupu.

·      Doporučuji odstranit překážky, které by mohli svým postavením rušit vyhledávání a způsobit ztrátu orientace. Jakmile pes přijde k figurantovi končí cvik vyhledání.

2.Vyštěkání, vystavení

·      Požadavky na vyštěkání a vystavení - platí znění zkušebního řádu. Pes musí ihned po příchodu k figurantovi začít štěkat. Pokud nezačne do 5 vteřin, nejedná se již o vyštěkání, ale o vystavení.

·      Požadavky: koncentrace na figuranta, energické štěkání a těsnost. Těsnost by neměla být větší než 1 krok.Více než 1 krok je chybou.

·      Opustí-li pes figuranta před tím než vydá rozhodčí pokyn k opuštění středové osy, může jej psovod ještě jednou vyslat k figurantovi. Pes se ale v tomto případě nesmí dostat do těsné blízkosti psovoda. Za tento cvik je pak možné zadat pouze 1. bod. Pokud pes nejeví o figuranta zájem a odejde od něho více než je 5 kroků, následuje diskvalifikace odd. „C“. Toto rovněž platí pokud jde pes přicházejícímu psovodovi naproti více než 10 kroků.

·      Odvolání psa: povel „ ke mně- k noze“ je správný, ale nesmí být rozdělen na dva povely!

·      Cvik končí základním postavením (psovod-pes) 5 kroků před figurantem.

3. Pokus o útěk.

·      Psovod psa v oblouku nepokládá zešikma, ale rovně směrem k figurantovi. Nesmí psovi pomáhat tělem, nepředklání se a nevytáčí se ke psu.
4. Doprovod zezadu

·      Pokud se stane, že pes odběhne v kterékoliv části doprovodu k figurantovi, je obrana ukončena celkovou diskvalifikací.

·      Při bočním doprovodu k rozhodčímu, pes musí být rovněž plně koncentrován na figuranta.

·      Pouštění : pokud psovod použije pro pouštění jméno psa, jsou mu za toto oslovení a pokud pes pustí, sraženy následující body.

1 povel = - 2 body

2 povel = - 2 body

3 povel = - 3 body

Pokud nepouští, platí srážky dané zkušebním řádem.

 

STOPY - VŠEOBECNĚ:

·      kladení stop se provádí vždy volným (vycházkovým) krokem, bez zadupávání (ne pořadovým) a bez zastavování. Lomy provádět bez zastavování, ale tak, aby úsek vždy navazoval na úsek předchozí.

·      pes se uvádí na stopu vždy od nohy psovoda. Psovod uchopí stopovací šňůru u psa a nechává si ji prokluzovat v ruce až ke konci. Toto platí i při uvádění psa na stopu po označení předmětu (nevracet se na konec šňůry). Při odebírání předmětu nesmí psovod na psa sahat až do okamžiku, než zvednutím ruky oznámí rozhodčímu nalezení předmětu.

·      pokud je pes po druhém uvedení na začátek stopy neúspěšný je jeho práce na stopě ukončena.

·      pokud pes projeví nezájem o stopu v kterékoliv části sledování stopy, je stopa ukončena i přesto, že pes se na ní nachází (nečeká se na vypršení limitu).


·      šňůra může být v průběhu stopy volně nebo napnutá (nesmí však sloužit k ovlivňování práce psa)

·      zkracování šňůry (ručkování) v průběhu stopy – povoleno jen za účelem zamezení zamotání šňůry do porostu nebo zamotání psa do šňůry – ne za účelem ovlivňování práce psa!

·      nalezené předměty pes označuje nahlášeným způsobem (musí označovat přesně). Označí-li do 1m před a za předmětem je to s penalizací a více než 1m = 0b. Přejítí předmětu více než 1m = 0b.


MZŘ IPO, SCHH/VPG:

·      chválení psa, resp. opakování povelu „hledej“ nebo „stopa“ není povoleno a použití těchto povelů musí být penalizováno – není však důvodem k okamžitému ukončení práce na stopě! Krátká pochvala je povolena pouze po nalezení předmětu.

·      je-li u IPO1 požadavek ZŘ pokládat na stopu rozdílné předměty, nestačí pouze 2 druhy textilu. Musí být např. kůže, textil nebo textil, dřevo …

·      IPO FH, FH1, FH2 – křížení stopy nesmí být provedeno na prvním a posledním úseku

·      FH2 je uvedení ze čtverce – identifikační předmět

 

NZŘ:

·      příležitostná pochvala není chybou, avšak používání těchto povelů na lomech, v blízkosti předmětů, při nezájmu psa o stopu a v místě kde pes řeší problém není dovoleno a musí být penalizováno.

 

Bodové hodnocení stop :

o     IPO-V: uvedení=10b, 1. a 2. úsek po 30b., lom=10b, předmět=20b

o     IPO 1+2, SchH/VPG 1+2, FPr 1+2: (uvedení a lomy obsaženy v následujícím úseku)
1.úsek = 26b. , 2. a 3. úsek = po 27b. , předměty 10+10b

o     IPO 3, SchH/VPG 3, FPr 3: (uvedení a lomy obsaženy v následujícím úseku)
1. až 5. úsek = 16b. , předměty 7+7+6b

o     FH 1: (uvedení a lomy obsaženy v následujícím úseku)
1. 2. a 3. úsek po 12b. , 4. 5. 6. a 7. úsek po 11b. , předměty 4x5b.

o     FH 2 a stopy IPO FH: (uvedení a lomy obsaženy v následujícím úseku)
8 úseků včetně oblouku po 10b., předměty 6 x 3b. a 1x 2b

o     ZM, ZMMP:
Uvedení + 1.úsek = 15b. , lom + 2.úsek = 25b. , předmět 10b.

o     ZVV, ZMP, ZPS2 (stopa A): (uvedení a lomy obsaženy v následujícím úseku)
1. úsek = 26b., 2. a 3. úsek = 27b. , předměty 2 x 10b.

o     ZPS 1 : (uvedení a lomy obsaženy v následujícím úseku)
1. úsek = 20b. , 2. 3. 4. a 5. úsek = 15b. , předměty 2 x 10b.

o     ZPS 2 (stopa B) : (uvedení a lomy obsaženy v následujícím úseku)
1. úsek = 20b. , 2. 3. 4. a 5. úsek = 15b. , předměty 2 x 10b.

 

PŘEDZKOUŠKA IPO-V

·      oddíl A - stopa: ihned po položení stopy (pes musí být v úkrytu) následuje její vypracování

·      zásady provádění a následného hodnocení jako při ostatních stopách

 

U všech ZŘ

·      pracuje-li pes na stopovací šňůře musí být šňůra držena na konci psovodem – nelze nechat táhnout za psem.

 

 
Moravskoslezský kynologický svaz Základní organizace č. 20507 Kynologický klub Olomouc-Neředín IČO: 7023 8197 DIČ: 379-7023 8197